Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Một vùng sông nước mây xanh
Tím chiều bẽn lẽn bên hàng liễu buông

10.08.2015 Thùy Trang