Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Buông


Buông đi những nỗi ưu phiền
Buông đi người từng đắm chìm hồn ta
Từ nay cũng chẳng thiết tha
Ái tình ảo mộng phù hoa thôi mà !